top of page

תקנון רישום לקורסים

תקנון הרכישה באתר

התקנון הינו בין ד"ר נדב רייס  שהינו הבעלים של האתר, לבין רוכש המוצר או השירות. יש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, ולהסכים כל תנאיו, כתנאי מוקדם לכל התקשרות בין הצדדים. ביצוע כל רכישה באתר מהווה את הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון האתר.

 

כללי

1. האתר נמצא בבעלות עוסק מורשה "נדב רייס קורסי מדיטציה", להלן בעל האתר, ומנוהל על ידו.

2. האתר משמש כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.

3. תנאי מוקדם לכל טיפול ברכישה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.

4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר זה, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין בעל האתר, לכל דבר ועניין.

5. גלישה באתר ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים/ה לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש/ת לא לעשות כל שימוש באתר.

6. לבעל האתר זכות בלעדית למנוע ממך שימוש באתר זה ו/או לבטל הזמנה/זכייה כלשהי וכל זה לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מראש ו/או בכתב.

7. כל מבצע ההזמנה חייב למסור פרטים המדויקים, שהם שלו בלבד ואסור לבצע הזמנות עבור צד ג' כלשהו.

8. התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י בעל האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

 

מוצרים ואספקתם

1. האתר מאפשר לך לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים באמצעות האתר.

2. בעל האתר מתחייב לספק את המוצר הנבחר כפי שהוצהר בדפי האתר, וכל זאת בהתאם לתנאי חוזה זה.

3. במקרה של בעיה באספקת המוצר מכל סיבה שהי, יהיה רשאי בעל האתר להודיע ללקוח על ביטול הרכישה.

4. בעל האתר ידאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, כפי שמופיע בדפי המידע באתר.

5. בעל האתר לא יהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

5.1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע.

5.2 כל סיבה שאינה בשליטת בעל האתר.

אופן ההשתתפות

1. יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון, מספר כרטיס אשראי וכד'.

2. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה. לשם הבטחת ביצוע העיסקה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.

3. הרכישה אפשרית באמצעות שימוש בכרטיס אשראי.

4. בהזמנה ע"י כרטיס אשראי, לאחר ביצוע ההזמנה בעל האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי וההזמנה תטופל בהתאם לאישור אשר יתקבל ע"י חברות כרטיסי האשראי.

5.  בהזמנה ע"י העברה בנקאית תטופל העיסקה  רק לאחר אישור הבנק על ביצוע ההעברה.

6. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי בעל האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.

7. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי/ה להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

8. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי, או הבנק, ת/יקבל מבצע/ת הפעולה הודעה מתאימה לצורך הסדרת אישור העסקה. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת  אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חברות האשראי, יראה בעל האתר את העסקה כמבוטלת. הוצאות ביטול אלה יחולו על מבצע/ת הפעולה.

ביטול עסקה

1. ביטול הצעה במכירה כלשהי יעשה בכתב ויכלול את פרטי הרוכש כולל ת.ז ומספר הזמנה ו/או מספר חשבונית מס.

2.  בכל מקרה של ביטול לאחר קבלת המוצר, תטופל הבקשה על פי חוק הגנת הצרכן.

3. בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ''א-1981 (''חוק הגנת הצרכן'') רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב (גם בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני) עד שבועיים ממועד קבלת המוצר בפועל.

5. זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:

5.1. לגבי ''טובין פסידים'' כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.

5.2. לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ''ה-1995.

5.3. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.

5.4. טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית.

7. דמי ביטול - בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך. בגין  השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש''ח, לפי הנמוך מביניהם.

8. לאחר המפגש השלישי של הקורס לא יינתן החזר כספי. עבור השתתפות במפגש הראשון ו/או השני יגבה סכום של 200 ש"ח עבור כל מפגש.

9. במידה והקורס מתבטל מכל סיבה שאינה בשליטת 'נדב רייס קורסי מדיטציה' (מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום, נזקי טבע, הנחיות הממשלה כנגד הקורונה) - במקרים אלו 'נדב רייס קורסי מדיטציה' שומר את הזכות להמשיך את הקורס באופן מקוון (פורמט ZOOM). במידה ולא תהיה מעוניין בקורס מקוון/לא יתאפשר ל -'נדב רייס קורסי מדיטציה' להנגיש קורס מקוון - יושב לך הסכום ששולם על ידך בניכוי 20 ש"ח (עלות העמלה לחברת האשראי).  

ביטול מכירות מצד בעל האתר

1. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

1.1. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.

1.2. אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של מבצע הפעולה.

אבטחה ופרטיות

1. בעל האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL.

2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, בעל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

3. בעל האתר מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד על מנת לאפשר את ביצוע הרכישה, ובשמירת קשר עם הלקוח. בכל מקרה לא יועברו הפרטים לידי גורם צד ג' ללא הסכמת הלקוח.

אחריות בגין אספקת השירותים

1. "נדב רייס קורסי מדיטציה" מתחייב , כי יספק את השירותים כמתואר בדף המידע . בכל מקרה בו לא יסופקו השירותים כאמור ו / או תהיה בעיה            בשירותים , כולם או חלקם , מתחייב נדב רייס להפעיל מאמצים סבירים לתיקון הדרוש , ובמקרה בו לא ניתן יהיה לתקן , יהיה הלקוח זכאי אך ורק , ונדב      רייס חייב לשלם אך ורק , החזר יחסי כפי שכתוב בדף המידע לקורס.

2. הלקוח מצהיר על ידיעתו והסכמתו , כי השירותים נשוא הסכם זה וכל תוכנה הקשורה לשירותים , מסופקים. ( As Available - ו As Is) במצבם כפי שהם וכפי שזמינים "נדב רייס קורסי מדיטציה" מתנער מפורשות מכל מצג שהוא והיא לא תשא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת, בין היתר, בדבר ו / או בקשר עם סחירות, מסחריות, התאמה למטרה ספציפית. "נדב רייס קורסי מדיטציה" אינו יוצר כל מצג והוא לא ישא בכל אחריות שהיא , לרבות באחריות הקשורה בהפרת זכויות יוצרים , ובדבר מידע , חומרים , טובין או שירותים אחרים שהושגו באמצעות השירותים והיא אינה מתחייבת , כי השירותים נשוא הסכם זה יתאימו לדרישות הלקוח או יסופקו ללא הפרעה , בזמן , בתיאום עם תוכנות אחרות של הלקוח ו / או שהם יהיו מאובטחים וללא שגיאות , פגמים וטעויות . השימוש בשירותים נשוא הסכם זה נעשה על אחריותו הבלעדית של הלקוח . הלקוח יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק שיגרם לו הנובע כתוצאה , כפועל יוצא ו / או בקשר עם השימוש בשירותים.

3. נדב רייס ו / או כל ספק ו / או גוף קשור ו / או כל מי מטעם נדב רייס , לא ישאו בכל אחריות שהיא , לנזקים ו / או פיצויים ישירים ועקיפים , לרבות נזקים נלווים , מיוחדים , תוצאתיים , ספציפיים , אקראיים או פיצויים עונשיים ( ובכלל זה , ומבלי לגרוע מכלליות האמור , פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים , הפסד רווחים , הפסקות והפרעות עבודה , הפסד ו / או איבוד מידע עסקי , פגיעה במוניטין , וכל הפסד ו / או נזק כספי אחר ), הנובעים ו / או הקשורים ב : (1) השימוש ו / או אי יכולת השימוש בשירות ; (3) עסקאות למכירה ו / או לרכישה ו / או לקבלה של כל מוצר או שירות שנרכש או נתקבל באמצעות ו / או תוך שימוש בשירותים ; (4) הודעות ו / או קבצים שנתקבלו באמצעות ו / או תוך שימוש בשירותים ; (5) גישה בלתי מורשית לאתרי ו / או לשרתי הלקוח , שינוי המידע המאוחסן באתרי ו / או בשרתי הלקוח ו / או אבדן ו / או שימוש בלתי מורשה במידע כאמור ; (6) רכישה של טובין ו / או שירותים חליפיים - בין אם האמור נובע מנזיקין ( לרבות רשלנות ) או מכל תחום משפטי אחר , אף אם ניתנה ל "נדב רייס קורסי מדיטציה" הודעה ו / או התראה על נזקים כאמור . בכל מקרה אחריותו הבלעדית של "נדב רייס קורסי מדיטציה" לתשלום נזקים , והתרופה היחידה העומדת ללקוח , בגין הסכם זה , לא תעלה על סכום מצטבר של דמי השירותים ששילם הלקוח בפועל עבור השירותים ב - 12 החודשים המידיים שקדמו למועד הדרישה .

4. הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת , כי הינו אחראי באופן בלעדי כלפי כל צד שלישי שהוא , העלול להיפגע ו / או להינזק בעקבות מתן השירותים ללקוח והוא מתחייב , כי יפצה וישפה את נדב רייס , מיד עם דרישתו הראשונה , בגין כל דרישה ו / או תביעה , לרבות , אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל , מתוקף פסק דין , פשרה , הוצאה לפועל , ולרבות הוצאות משפט , ועלויות  הייעוץ המשפטי , של כל צד שלישי הנובעת ממתן השירותים ללקוח . מבלי לגרוע מהאמור לעיל , מתחייב הלקוח כלפי נדב רייס , לנקוט בכל הצעדים לביטול דרישה , כאמור.

5. הלקוח מצהיר , כי ידוע לו , כי הפטור מאחריות וחובתו לשיפוי נדב רייס , כאמור בסעיף זה , הינו תנאי יסודי להתקשרות זו .

6. מסמכי ההיכרות והנחיות השימוש הנם חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות . חתימה הלקוח על חוזה ההתקשרות ,  מאשרת קבלת מסמכים נלווים אלו .

7. הדין החל על השימוש בשירותים השונים , הנו דין ישראלי בלבד . סמכות השיפוט , בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת עם נושאי ההסכם והשירות , נתונה לבית הדין בעיר קריית גת.

 

הצהרות והתחייבויות הלקוח

הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת כי :

1. הוא הבעלים ו / או בעל רשיון השימוש במערכות , וביישומים להם מסופקים השירותים , לרבות כתובות ה IP כתובות הדואר האלקטרוני , השרתים ואתרי האינטרנט המנויים בטופס ההזמנה לשירותים , וכי הוא אינו מזמין שירותים ביחס למערכות ו / או יישומים שאין הוא רשאי להשתמש בהם .

2. הוא רשאי , על פי כל דין , להזמין את השירותים ביחס למערכות ו / או היישומים עבורם מסופקים השירותים .

3.  ידוע לו שהשירותים מסופקים לו על ידי נדב רייס קורסי מדיטציה בהתאם לנתונים שנמסרו על ידו , נכון למועד התקנת השירותים בלבד . הלקוח מתחייב , כי יעדכן את נדב רייס קורסי מדיטציה , מידית , על כל שינוי ו / או עדכון במערכות ו / או ביישומים המופעלים על ידו והעשויים להשפיע על אספקת השירותים .

4 הלקוח מתיר לנדב רייס קורסי מדיטציה לעשות כל שימוש , לצורך אספקת השירותים , במידע שיעמיד לרשותו ; לרבות , אך לא רק , בסיסמאות גישה , שמות משתמש וכל מידע הקשור בלקוחותיו .

5. מתחייב לשמור על הסיסמה ולא להפצה לגורם שלישי.

6. מתחייב להחליף את הסיסמה במקרה של קיום חשש לחשיפת הסיסמה.

7. מחייב להגן על המחשב שמחובר לאינטרנט באמצעים המקובלים (אנטי ווירוס ופיירוול).

8. מאשר ששב"א תגדיר למסוף את הפרמטר לעבודה בתקרות אפס (ZFL).

9. הלקוח מתחייב לשנות סיסמה למשתמשי קצה כול 3 חודשים .

 

סודיות ושמירת מידע

נדב רייס קורסי מדיטציה מצהיר ומתחייב , כי ישמור בסודיות כל מידע , תוצאה , אבחון , דוחות וכיוצא באלה , אשר יתקבלו בעקבות מתן השירות וכי אלה לא יועברו לכל צד שלישי שהוא , אלא אם כן תקבל מהלקוח הרשאה מראש ובכתב . הלקוח יהא רשאי , על פי שיקול דעתו הבלעדי ולאחר שנתן לנדב רייס קורסי מדיטציה הודעה בכתב , כי מידע , תוצאות , אבחון , דוחות וכיוצא באלה , אשר  נתקבלו בעקבות מתן השירות , יושמדו על ידי נדב רייס קורסי מדיטציה , באופן שלא יהא ניתן לשחזרם .

 

אחריות נדב רייס קורסי מדיטציה

1. נדב רייס קורסי מדיטציה יעשה כל שביכולתו על מנת ולהבטיח את אמינות , בטיחות , תקינות ורציפות העבודה של הקורסים שמועברים על ידו.

2.  נדב רייס קורסי מדיטציה מתחייב לאבטח את מספרי כרטיסי האשראי שעוברים ו/או נשמרים במערכותיו.

אין אחריות לנזקים

 בשום מקרה לא ישא 'נדב רייס קורסי מדיטציה' שום אחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מהשתתפות בקורסים שמועברים על ידיו

שירות לקוחות

1. לפרטים ובירורים באשר למוצרים או להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות במייל/פלאפון

nadavreiss11@gmail.com

0523-837198

בלחיצה על אישור תקנון בעל/ת בית העסק/עמותה מסכים לכול התנאים בהסכם הסליקה

bottom of page